Cảm hứng sống

“Cuộc đời, hoặc là một cuộc dấn thân…”