Cảm hứng sống

“Cuộc đời, hoặc là một cuộc dấn thân…”

“… hoặc không là gì cả!”
Read More